Search
  • sagiv koren

תהיה יצירתי

חפש תמיד דרכים לשפר את העסק שלך ולהבליט אותו מהמתחרים. הכר בכך שאינך יודע הכל והיה פתוח לרעיונות חדשים ולגישות שונות לעסק שלך.


#טודובום5 views