Search
  • sagiv koren

הקשב ללקוחות שלך

מעט היזמים מעריכים את לקוחותיהם ואת המשוב שלהם. הלקוחות שלך שכבר מכירים אותך הם הלקוחות האמיתיים שלך - כי הם כבר מכירים אותך ואת העסק שלך. התייחס לכל משוב, נסה לשפר ולתקן מול הלקוח ובמידת הצורך אף שלח התנצלות או פיצוי.
5 views

Recent Posts

See All