Search
  • sagiv koren

הקפד שיהיה מספיק מזומנים בבנק

פרק זמן קצר מאוד שיכול להוביל אותך לכישלון. זהו מצב כישלון העסקי השכיח ביותר, נגמר לעסק המזומן. אם אתה יודע שיש לך בעיית תזרים מזומנים או בעיית נזילות, תקן את זה עכשיו.


1 view

Recent Posts

See All